Resultaten
Met spoed een woning nodig?

Als je met spoed een woonruimte nodig hebt, bijvoorbeeld in een noodsituatie, dan is het mogelijk om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een huurwoning.

Dit noemen we urgentie, en dit biedt mogelijkheden als je echt dringend en aantoonbaar een woning nodig hebt en er geen andere oplossingen zijn. Voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) geldt sinds 2016 één urgentieregeling voor sociale huurwoningen.

In aanmerking voor urgentie?

Natuurlijk kan niet iedereen urgentie aanvragen. Je moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je zit in een noodsituatie waar je niks aan kunt doen;
 • je hebt binnenkort geen dak meer boven je hoofd;
 • je kunt in het particuliere circuit geen woning kopen of huren;
 • je bent minimaal 18 jaar oud;
 • je (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.798 (prijspeil 2018);
 • je staat als woningzoekende ingeschreven bij Wooniezie, Woonbedrijf of Woningbelang;
 • je hebt actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds;
 • je hebt (of je partner heeft) geen woningaanbod geweigerd;
 • je hebt (of je partner heeft) niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is;
 • je (of je partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties.

Daarnaast zijn er een aantal persoonlijke situaties mogelijk, die van invloed zijn op je aanvraag. Zo zul je bij het beëindigen van een huwelijk of relatie alleen in bijzondere situaties urgentie toegewezen krijgen. Ook kan het mogelijk zijn dat je niet meer in staat bent je huur te betalen: in bepaalde gevallen kan dit tot urgentie leiden. De beëindiging van een tijdelijk huurcontract of studie leidt alleen in zeer bijzondere situaties tot urgentieverlening. Fysieke, psychische of psychiatrische problemen kunnen, met de juiste (onafhankelijke) medische onderbouwing, een reden voor urgentie zijn. Maar ook een baan in het Stedelijk Gebied Eindhoven kán in uitzonderlijke gevallen reden zijn voor urgentie. Zowel bij het ontvangen als verlenen van mantelzorg zijn er ook mogelijkheden om via urgentie met spoed een woning toegewezen te krijgen.

Bij het indienen van je urgentieaanvraag betaal je € 45,-. Je krijgt dit bedrag terug als je urgentie wordt toegewezen.

Hoe vraag je urgentie aan?

Jouw situatie bepaalt waar je je urgentieaanvraag in moet dienen. Je aanvraag wordt sneller in behandeling genomen als je deze bij de juiste instantie indient. Daarnaast wordt je aanvraag pas in behandeling genomen als deze compleet is.

Maatschappelijke of medische urgentie (die niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt) wordt beoordeeld door de Urgentiecommissie. Medische urgentie die wél onder WMO valt, maar ook sociale en/of volkshuisvestelijke urgentie, wordt door de gemeente of corporatie getoetst. Sint Trudo is voor urgentieaanvragen bereikbaar via wonen@trudo.nl.

Als je urgentie wilt aanvragen, dan volgt een persoonlijk gesprek waarin je situatie en aanvraag wordt besproken.

Let op; je moet eerst alle stukken verzamelen die nodig zijn voor een urgentieaanvraag en daarna kun je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Zorg dat je je verhaal goed kunt onderbouwen en neem de volgende stukken mee naar het gesprek:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie
 • kopie geldig paspoort of identiteitskaart van jou en je eventuele partner;
 • uittreksel uit het bevolkingsregister met huishoudenssamenstelling en adreshistorie (maximaal drie maanden oud);
 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (op te vragen via 0800-0543);
 • recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van jou en eventuele partner (om je actuele financiële situatie te kunnen beoordelen);
 • verhuurdersverklaring van je huidige of laatste verhuurder;
 • bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende bij Wooniezie, Woonbedrijf en/of Woningbelang ;
 • verslag en bewijs van pogingen om zelf een woning te zoeken.

Om een goede afweging te kunnen maken komt het wel eens voor dat je nog aanvullende stukken mee moet nemen. Houd hier alvast rekening mee.

Beoordeling aanvraag

Je aanvraag wordt zorgvuldig getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening. Deze criteria bepalen of jij voorrang krijgt ten opzichte van anderen. Want voorrang voor jou betekent dat anderen langer moeten wachten op een huurwoning. Je ontvangt binnen zes tot acht weken bericht. Bij een urgentieverlening zal de aan jou toegewezen corporatie binnen zes maanden een passende woning aanbieden (qua huurprijs en mogelijkheden). De toegewezen corporatie kan overigens een andere corporatie binnen SGE zijn dan Sint Trudo.

Corporaties zijn afhankelijk van woningen die vrijkomen. Dat kan dus betekenen dat de aangeboden woning niet aan al je specifieke wensen voldoet. Mocht je dit aanbod echter weigeren, dan vervalt je urgentiebeschikking en kun je niet opnieuw urgentie aanvragen.

Niet eens met besluit?

Als je het niet eens bent met het besluit, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Eindhoven (ook als je in een andere gemeente urgentie hebt aangevraagd):

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven


Je bezwaarschrift moet in elk geval de volgende zaken bevatten:

 • je naam en adres;
 • de datum van het bezwaar;
 • een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt;
 • de redenen/grond van je bezwaar;
 • je handtekening;
 • eventueel een afschrift of kopie van het besluit waartegen je bezwaar maakt (niet verplicht).

Als je je bezwaar hebt ingediend, kun je ook nog vragen om een voorlopige voorziening vanwege spoedeisend belang. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Je verzoek kun je indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch. Dit verzoekschrift kun je overigens ook online aanvragen (met je DigiD/e-Herkenning).

Lukt urgentie niet?

Er zijn ook nog andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Kijk hiervoor eens op www.wooniezie.nl, dé website voor huur- en koopwoningen in Eindhoven, Helmond en wijde omgeving.

Daarnaast biedt Sint Trudo ook nog een tweetal mogelijkheden: